پروژه ها

پروژه 4 ستون

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور
کاسه نمد
+
کاسه نمد
کاسه نمد کمپرسور

پروژه های 3 ستون

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور

پروژه با فاصله 5px

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور
کاسه نمد
+
کاسه نمد
کاسه نمد کمپرسور

پروژه بدون فاصله

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور
کاسه نمد
+
کاسه نمد
کاسه نمد کمپرسور

پروژه های با پوشش روشن

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور
کاسه نمد
+
کاسه نمد
کاسه نمد کمپرسور

پروژه های با پوشش تاریک

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور
کاسه نمد
+
کاسه نمد
کاسه نمد کمپرسور

پروژه های با پوشش اولیه

روغن کمپرسور
+
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور
لاستیک کوپلینگ
+
لاستیک کوپلینگ
لاستیک کوپلینگ
سنسور کمپرسور
+
سنسور کمپرسور
سنسور کمپرسور
کاسه نمد
+
کاسه نمد
کاسه نمد کمپرسور